NASZA KANCELARIA OFERUJE POMOC I WSPARCIE W BIEŻĄCYM FUNKCJONOWANIU DZIAŁALNOŚCI NASZYCH KLIENTÓW ORAZ W REALIZACJI I WYPEŁNIANIU PROJEKTÓW O CHARAKTERZE DŁUGOOKRESOWYM

Prezentujemy i proponujemy rozwiązania nastawione na osiągnięcie zamierzonego celu. Każda sprawa jest przez nas traktowania indywidualnie. Poprzez dogłębne zapoznanie się oraz staranną analizę osiągamy pożądany efekt.

Wychodzimy z założenia, że nasi Klienci najlepiej znają swoje potrzeby i oczekiwania, często jednak staramy się inspirować do określonych działań.

ZAUFALI NAM PRZEDSIĘBIORCY Z RÓŻNORODNYCH GAŁĘZI GOSPODARKI ORAZ O ZRÓŻNICOWANYM I ODRĘBNYM OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI

 • Transakcje handlowe i doradztwo korporacyjne

  • analiza i tworzenie umów
  • prowadzenie wielostronnych transakcji gospodarczych
  • bieżąca obsługa prawna obejmująca obszar prawa spółek handlowych
  • egzekucja należności oraz współpraca z komornikami
  • przekształcanie spółdzielni w spółki prawa handlowego
 • Postępowania sądowe, postępowanie administracyjne

  • nadzorowanie oraz reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
  • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • reprezentacja przed sądami arbitrażowymi w sprawach gospodarczych
  • reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
  • reprezentacja przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy
  • reprezentacja w sprawach karnoskarbowych, w karnych sprawach gospodarczych oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Windykacja należności

  • postępowanie sądowe oraz egzekucyjne
  • współpraca z komornikami
  • negocjacje z dłużnikami
  • odzyskiwanie oraz zabezpieczenie należności
 • Nieruchomości, ochrona środowiska

  • analiza stanu prawnego nieruchomości
  • analiza umów najmu powierzchni handlowych, magazynowych i biurowych
  • ocena i procedury prawne związane z ochroną środowiska
  • analiza i opiniowanie wszelkich umów dotyczących nieruchomości
  • tworzenie wszelkich dokumentów związanych z zatwierdzeniem projektu, zagospodarowaniem terenu, pozwoleniem na budowę  czy warunków zabudowy
  • pomoc prawna w czasie kontroli i przeszukań prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Prawo konkurencji

  • reprezentacja w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji
  • doradztwo w zakresie praktyk ograniczających konkurencję oraz  w obszarze ochrony konkurencji
  • badanie modeli i umów dystrybucyjnych
  • analiza kontroli i kształtowania cen
  • pomoc i wsparcie prawne w czasie kontroli prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisję Europejską
 • Prawo konsumenckie

  • analiza warunków sprzedaży konsumenckiej
  • badania oraz regulacje dotyczące kredytu konsumenckiego oraz produktów pochodnych
  • doradztwo w zakresie roszczeń gwarancyjnych
  • sprawowanie opieki nad umowami zawieranymi poza lokalem oraz na odległość
 • Prawo podatkowe

  • prawna i podatkowa ocena prowadzonej działalności
  • ocena i analiza rozliczeń w PIT, CIT i VAT
  • reprezentacja w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz skarbowych
  • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Prawo pracy

  • roszczeń ze stosunku pracy lub z nim związanych;
  • mobbing;
  • ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy;
  • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy;
  • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego;
 • Prawo administracyjne

  • uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego
  • o nadanie obywatelstwa polskiego
  • o wymeldowanie
  • o uzyskanie pozwolenia na broń myśliwską
  • o zwrot zasiłku macierzyńskiego, chorobowego oraz zapomogi wypłaconej z KRUS
  • o udzielenie zezwolenia na pobyt długoterminowy na terenie Unii Europejskiej
  • o zezwolenie na osiedlenie się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • o zwrot dofinansowania z Urzędu Pracy
  • o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
  • o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia
  • nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
 • Transport i logistyka

  • tworzenie i analiza umów o pracę oraz regulaminów pracy dla kierowców
  • doradztwo w zakresie licencji oraz zezwoleń transportowych
  • doradztwo w obszarze związanym z podróżami służbowymi, czasem pracy oraz wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji i umiejętności kierowców
  • reprezentacja w sporach regulacyjnych oraz postępowaniu sądowym
  • ocena prawna ryzyka dotyczącego działalności w sektorze transportowym
 • Własność intelektualna

  • tworzenie i opiniowanie wszelkich umów licencyjnych, sublicencyjnych itp.
  • reprezentacja i doradztwo w sprawach uzyskania praw ochronnych (nazw handlowych, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych)
  • ochrona know-how, tajemnic handlowych oraz praw autorskich
  • prowadzenie i reprezentacja w sprawach o  naruszenie dóbr osobistych oraz publikacji w mediach
  • pomoc prawna i doradztwo w zakresie ochrony produktów markowych oraz podrabianiu produktów
  • ochrona domen internetowych, logo oraz znaków handlowych firmy
 • Zamówienia publiczne

  • tworzenie ofert
  • analiza i opiniowanie zgodności ofert z zamówieniami
  • badanie i analiza SIWZ
  • doradztwo i reprezentacja przed sądami i KIO
  • regulacja i optymalizacja trybów zamówień